07.06.2023

Дата: 16-05-2023

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 07.06.2023 от 18:00 часа в сградата на ДГ № 189 ще бъде проведена родителска среща с новозаписаните деца.

Моля, всички родители да бъдат запознати с Правилника за дейността, публикуван в сайта на детската градина


ЗАПИСВАНЕ

Дата: 25-04-2023

НА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8:00 ДО 16:00 ЧАСА - БЕЗ ОБЕДНА ПОЧИВКА


НОВА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Дата: 16-03-2023

Уважаеми родители,
Съгласно Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на СО, приета с решение № 121 по Протокол № 71 от 23.02.2023, в сила от 02.03.2023г
 
Ви информирам:
В раздел II, чл 17 т.3
Деца се отписват от СДЯ/ДГ при отсъствие повече от 30 последователни дни, без писмено заявление от родителите/настойника до директора за причините, поради които детето не посещава съответната СДЯ/ДГ
За децата от ПГ е допустимо отсъствие в учебно време за не повече от 10 дни за съответната учебна година, с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на ДГ
Срокът е 24ч предварително.Заявленията се подават на имейл: izvinitelni@100smiles.eu
 
В Раздел I, чл 4
Предучилищното образование се осъществява от ДГ, включително задължителното предучилищно образование за децата на 4г възраст. Задължителното предучилищно образование за деца на 5 и 6 годишна възраст се осъществява от подготвителни групи в детските градини и училищата.
 
В Преходни и заключителни разпоредби
§ 8
Задължителното предучилищно образование за децата на 4 годишна възраст на територията на СО, влиза в сила от началото на учебната 2023-2024г
 
Директор 
Лилия Костова
 
 
 


ДЕН ЗА ПОСЕЩЕНИЯ НА РОДИТЕЛИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА КАНДИДАТСТВАТ В ДГ 189 08.03.2023

Дата: 28-02-2023