ДЪРЖАВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАНДАРТ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ